การนำเสนอโครงร่างโครงการ Learning through Creative Projects ปีการศึกษา 2562

14.30 - 16.00 น. ห้อง AB5-358 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นำเสนอโครงร่างโครงการภายใต้โครงการ Learning through Creative Projects ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง AB5-358 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป  โดยมีทีมอาจารย์พี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเกื้อฝันเด็กและมูลนิธิวายไอวาย พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงโครงร่างโครงการฯ ให้สมบูรณ์มากขึ้น


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 16 ธ.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1844 ครั้ง