การเยี่ยมชมสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

09.00 - 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 610810...) ที่จะเข้าสังกัดสาขาวิชาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เป็นกิจกรรมการเยี่ยมชมสาขาวิชาเป็นวันที่ 2 ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้

ในการนี้ สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ร่วมจัดกิจกรรมการเยี่ยมชมสาขาวิชา โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชา ร่วมกับนักศึกษารุ่นพี่ เจ้าหน้าที่สาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับ พร้อมกับบรรยายแนะนำสาขาวิชา ตอบคำถาม และแนะแนวการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกแก่นักศึกษา ณ สาขาวิชาต่าง ๆ  เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกต่อไป


เอกสารประกอบ :

Photo : 43 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ย. 2562
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2077 ครั้ง