โครงการอบรมการใช้ระบบจัดการหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

09.30 - 12.00 น. ห้องประชุม MRT2 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดอบรมการใช้ระบบจัดการหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม MTR2 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา กล่าวเปิดงาน และ นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่วิทยากรบรรยายการใช้ระบบ เพื่อให้นักศึกษารับทราบ เข้าใจ และสามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง


เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2562
  เผยแพร่โดย : ปัทมาศ วิชัยศิริมงคล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2241 ครั้ง