โครงการ Learning through Creative Project

08.30 - 16.30 น. ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการ Learning through Creative Project ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
โดย มูลนิธิวายไอวาย: why i why Foundation และมูลนิธิเกื้อฝัน 
ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 250 คน

และในโอกาสนี้ ได้มีการชี้แจงข้อมูลกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
โดย อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา


เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 8 ส.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1689 ครั้ง