โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

13.30 - 15.00 น. ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่  3 สิงหาคม  2562 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ให้โอวาสและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์  หัวหน้างานบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่การศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา ได้บรรยายถึงแนวทางกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 25 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 2 ส.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1856 ครั้ง