การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

08.30 - 16.30 น. ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 610810xxx เข้ารับการฝึกงานของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร โดยแบ่งนักศึกษาทั้งหมด 6 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร โดยได้ดำเนินกิจกรรมจำลอง การวางแผนกลยุทธ์ในการตัดสินใจลงทุนผลิตทางการเกษตร  ณ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2146 ครั้ง