การเยี่ยมชมสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

08.30 - 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม "การเยี่ยมชมสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561" ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 600810XXX) ที่ยังไม่ได้สังกัดสาขาวิชาเอก ตามกำหนดการเยี่ยมชม ดังนี้ในการนี้ สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ร่วมจัดกิจกรรมการเยี่ยมชมสาขาวิชา โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชา ร่วมกับนักศึกษารุ่นพี่ เจ้าหน้าที่สาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับ พร้อมกับบรรยายแนะนำสาขาวิชา ตอบคำถาม และแนะแนวการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกแก่นักศึกษา ณ สาขาวิชาต่าง ๆ  เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกต่อไป
เอกสารประกอบ :

Photo : 30 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 20 มี.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2359 ครั้ง