การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

08.30 - 12.00 น. ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิด  “การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561” ซึ่งจัดขึ้นโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 600810XXX) ที่ยังไม่สังกัดสาขาวิชาเอก เข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะนำสาขาวิชาจากคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ โดย อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ โดย อาจารย์ ดร.สุรีย์รัตน์ ลัคนาวิเชียร
สาขาวิชาพืชสวน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
สาขาวิชาพืชไร่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร โดย อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ
สาขาวิชาโรคพืช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
สาขาวิชากีฏวิทยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  สุทธิประพันธ์

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลและหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกต่อไป
เอกสารประกอบ :

Photo : 54 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 16 มี.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2229 ครั้ง