โครงการสัมมนาครูแนะแนว "เส้นทางการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ TCAS 62"

09.00 - 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาครูแนะแนว "เส้นทางการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ TCAS 62" โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดงาน บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์จากสาขาวิชา ในภาคบ่ายมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา ฝึกปฏิบัติการทำ milk bomb เยียมชมร้านจำหน่ายผลิตผลและธุรกิจเกษตร และร้าน Aggie Hut ทั้งนี้มีครูแนะแนวจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน และเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ จำนวน  23 โรงเรียน ครูแนะแนวจำนวน 30 ท่าน ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561


เอกสารประกอบ :

Photo : 16 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2402 ครั้ง