โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

07.00 - 07.00 น.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ พิษณุ  เจียวคุณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ณ ห้องประชุมบุญญวาส  ลำเพาพงษ์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560  (เอกสารประกอบการบรรยาย)


เอกสารประกอบ :

Photo : 26 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2589 ครั้ง