นักเรียนและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์

09.00 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับนักเรียนและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในโอกาสนี้ได้นำนักเรียนและครูเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพืชอาหารปลอดภัย โดยมีอาจารย์ ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข ให้การต้อนรับ แนะนำการใช้เครื่องมือต่างๆ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 356212 : การผลิตสัตว์ โดยมีอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ เป็นผู้สอน  เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 351200 : เศษฐศาสตร์สำหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร โดยมีอาจารย์ ดร.ชาติชาย เขียวงามดี เป็นผู้สอน  และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 352422 : การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีอาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ เป็นผู้สอน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 46 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 21 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2277 ครั้ง