ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

08.00 - 13.30 น. ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหาร โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ กิจชัยเจริญ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ แนะนำสวัสดิการด้านทุนการศึกษา วินัยนักศึกษา การรับน้องประชุมเชียร์ และมีนายกสโมสรนักศึกษา นายกษิดิศ ธรรมเนียม แนะนำกิจกรรมของนักศึกษา แนะนำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561 กับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรฎาคม 2561


เอกสารประกอบ :

Photo : 43 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2643 ครั้ง