โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

07.00 - 07.00 น.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา” สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 และระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พัชรากราณต์ อินทะนาค อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส  ลำเพาพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการการดังกล่าว จำนวน 154 คน


เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2249 ครั้ง