การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

14.00 - 16.30 น. ห้องประชุมมนู ศิติสาร

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ในวันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมมนู  ศีติสาร โดยมี    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้พิจารณาวาระปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ และพิจารณาในวาระอื่นๆ


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 20 มิ.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1810 ครั้ง