การปฐมนิเทศโครงการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2560

08.30 - 17.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการปฐมนิเทศโครงการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการการฝึกงาน และให้การบรรยายพิเศษ เรื่อง "คณะเกษตรกับไทยแลนด์ 4.0" และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน และในวันนี้ได้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษต่างๆ อาทิ "การชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 (400101)" โดย อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, บรรยายพิเศษเรื่อง "การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคระบาด" โดยบุคลากรพยาบาลจากหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, "การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเกษตร และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart Farmer" โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช., รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับเตรียมตัวฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยนางสุทธิณี  อินถา หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับกฏระเบียบการพักอาศัยในหอพักของศูนย์ฯ แม่เหียะโดย อาจารย์ ดร.นริศ  ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ


เอกสารประกอบ :

Photo : 31 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2155 ครั้ง