การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

06.00 - 06.00 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 ในวันพุธที่ 9 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้พิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และพิจารณาในวาระอื่นๆ
เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 9 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1867 ครั้ง