พิธีเปิด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018

08.30 - 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018 โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน คุณปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการ ฝ่าย สวทช. ภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Smart Aggie Camp 2018 กำหนดจัดระหว่างวันจันทร์ที่ 30 เมษายน - วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกนักเรียน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 11 โรง มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 32 คน และคณาจารย์ ผู้ดูแล จำนวน 5 คน 
       สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังการบรรยายหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เกษตร จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเกษตรโดยนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และศึกษาดูงานด้านเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ณ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด จังหวัดลำพูน และการปรับปรุงพันธุ์พืชจาก บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น


เอกสารประกอบ :

Photo : 29 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 30 เม.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : คุณากร ปัญญะ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2360 ครั้ง