โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนผลการดำเนินการของหลักสูตร หรือ มคอ.7 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม  อัศเวศน์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนผลการดำเนินการของหลักสูตร หรือ มคอ.7 (ระดับบัณฑิตศึกษา) บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 256 ณ ห้องประชุมสุขุม  อัศเวศน์


เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2295 ครั้ง