โครงการฝึกงานแบบเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกงานโครงการฝึกงานแบบเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ โดยมีโครงการให้นักศึกเข้ารับการฝึกงานจำนวนทั้งหมด 19 โครงการ และมีนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการฝึกงานทั้งหมด จำนวน 150 คน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการฝึกงาน เข้าร่วมรับฟังและประเมินกิจกรรมดังกล่าว 


เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1898 ครั้ง