ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

13.30 - 18.00 น.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้พิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การขยายเวลาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวาระอื่นๆ


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 14 มี.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1999 ครั้ง