นักศึกษาเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560

08.30 - 16.30 น.

วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา "โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 59...)และนักศึกษาที่ยังไม่ได้สังกัดสาขาวิชาเอก  ได้สัมผัสถึงบรรยากาศของแต่ละสาขาวิชา การศึกษาข้อมูลการเรียนการสอน แนวทางการประกอบอาชีพในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจและเลือกเข้าสาขาวิชาเอกที่ตนถนัด โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการเยี่ยมชมทั้งภาคเช้าและบ่าย


เอกสารประกอบ :

Photo : 46 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 14 มี.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1913 ครั้ง