การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2561

07.00 - 07.00 น.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2561 เป็นวาระพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานประชุม โดยมีวาระพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และจำนวนรับเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1976 ครั้ง