การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (วาระพิเศษ)

07.00 - 07.00 น.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (วาระพิเศษ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ประธานในการประชุม และมีคณาจารย์ หัวหน้างานบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม ในวาระการพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และวาระอื่นๆ ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุขุม  อัศเวศน์
เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2904 ครั้ง