ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

07.00 - 07.00 น.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ได้พิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวาระอื่นๆ ตามลำดับ


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1947 ครั้ง