โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

07.00 - 07.00 น.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการศึกษาดูงาน
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร คณะผู้บริหาร บุคลากรการศึกษา และบุคลากรหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา  นายสุทัศน์ ขันเลข  หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และบุคลากรงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ  ในวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 


เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2703 ครั้ง