โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว "เส้นทางการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ TCAS 61-62"

07.00 - 07.00 น.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว "เส้นทางการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ TCAS 61-62" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา
โพธาภรณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน  วิทยากรบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และมีคณาจารย์บรรยายแนะนำสาขาวิชาต่างๆ พร้อมทั้งแนวทางการประกอบอาชีพ ทั้งนี้มีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ จำนวน 11 โรงเรียน ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสัมมนา 3 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร


เอกสารประกอบ :

Photo : 45 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2417 ครั้ง