โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

07.00 - 07.00 น.

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา” ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 และระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรากราณต์ อินทะนาค อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส  ลำเพาพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการการดังกล่าว จำนวน 80 คน


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2241 ครั้ง