Smart Agriculture towards Sustainable Development

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

การรับนักศึกษา

Smart Agriculture towards Sustainable Development คือ วิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มากับเกษตรยุคใหม่ในโลกปัจจุบัน พร้อมกับการเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21 โดยมีคำนิยาม คือ ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถดูคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับนักศึกษาได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

Responsive image

การรับเข้าศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2566


ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ทุนการศึกษา

สวัสดิการนักศึกษา


วิดีทัศน์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์

Smart Agriculture for Better Life กับการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 1 และ TCAS รอบที่ 2 สมัครผ่านสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 3 สมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (myTCAS)

ติดต่อสอบถาม

CONTACT US

Line
Map
053-944641-2
053-944641-2