Smart Agriculture towards Sustainable Development

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

การรับเข้าศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2566


 TCAS รอบที่ 4 ดำเนินการรับสมัครผ่านคณะ นักเรียนที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อ สแกนเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดเป็นไฟล์นามสกุล .PDF และส่งหลักฐานการสมัคร พร้อมกับหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมายังอีเมล์ eduagricmu@gmail.com เท่านั้น และประกาศผลเป็นรายบุคคลผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร

1. กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4
การรับเข้าศึกษา จำนวนรับ รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ (ผ่านระบบออนไลน์) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
AAS AEC AGRI
Direct Admission - - 20 28-29 พ.ค. 66
ผ่าน email eduagricmu@gmail.com
30 พ.ค.66
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ทางอีเมล์ของผู้สมัคร
30 พ.ค.66
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
(Zoom Meeting ID: 983 9911 4532)

ใช้โปรแกรม zoom สอบสัมภาษณ์
1 มิ.ย. 66
ทางอีเมล์ของผู้สมัคร
AGRI = สาขา พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
2. การดำเนินการโดยผู้สมัคร
โครงการที่ดำเนินการโดยคณะ เป็นการรับสมัครผ่านช่องทางของคณะเกษตรศาสตร์
1) การศึกษารายละเอียด ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดประกาศการรับสมัครฯ เกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติของ ผู้สมัคร และเอกสารประกอบการสมัครของแต่ละสาขาวิชาตามประกาศ ประกาศ TCAS66 รอบที่ 4 2) การลงทะเบียนยืนยันตัวตน ให้ผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อยืนยัน ตัวตน ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. แล้ว ให้ผู้สมัครสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/ (สร้างเพียง 1 บัญชีเท่านั้น) โดยใช้ Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก และโปรดจดบันทึก รหัสผ่านสำหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อให้การเข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกครั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศ การรับสมัครฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
4) วิธีการสมัคร หลังการดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ รับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้ประสงค์สมัครดำเนินการดังนี้
 4.1) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมกับลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
 4.2) สแกนเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดเป็นไฟล์นามสกุล .PDF
 4.3) ส่งหลักฐานการสมัคร พร้อมกับหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมายังอีเมล์ eduagricmu@gmail.com
  - เปิดรับสมัคร วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
  - ปิดรับสมัคร วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.
5) การเลือกรหัสโครงการ-สาขาวิชา ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับการเลือก (1 สาขาวิชา)
6) การชำระเงินค่าสมัคร  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
 วิธีชำระค่าสมัคร ผ่านช่องทางการโอนเงินเข้า บัญชีกระแสรายวัน
 ชื่อบัญชี“คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่ 667-435878-4
 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Responsive image Responsive image

การรับนักศึกษา

Smart Agriculture towards Sustainable Development คือ วิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มากับเกษตรยุคใหม่ในโลกปัจจุบัน พร้อมกับการเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21 โดยมีคำนิยาม คือ ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Responsive image

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ทุนการศึกษา

สวัสดิการนักศึกษา


วิดีทัศน์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์

Smart Agriculture for Better Life กับการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 1 และ TCAS รอบที่ 2 สมัครผ่านสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 3 สมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (myTCAS)

ติดต่อสอบถาม