Smart Agriculture for Better Life

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

การรับนักศึกษา

Smart Agriculture for Better Life คือ วิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มากับเกษตรยุคใหม่ เกษตร 4.0 พร้อมกับการเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21 โดยมีคำนิยาม คือ การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถดูคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับนักศึกษาได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

Responsive image

กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาผู้สมัคร Tcas รอบที่ 1 ยอดรวมทั้งสิ้น 251 คน

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2564

การรับเข้าศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2565


ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ทุนการศึกษา

สวัสดิการนักศึกษา

วิดีทัศน์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์

Smart Agriculture for Better Life กับการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 1 และ TCAS รอบที่ 2 สมัครผ่านสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 3 สมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (myTCAS)

ติดต่อสอบถาม

CONTACT US

Line
Map
053-944641-2
053-944641-2