Smart Agriculture towards Sustainable Development

การรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

การรับเข้าศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2567

(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดแต่ละรอบ)


Responsive image

การรับนักศึกษา

Smart Agriculture towards Sustainable Development คือ วิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มากับเกษตรยุคใหม่ในโลกปัจจุบัน พร้อมกับการเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21 โดยมีคำนิยาม คือ ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนวิดีทัศน์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์

Smart Agriculture towards Sustainable Development คือ ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS 1 และ TCAS 2 สมัครผ่านสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS 3 สมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (myTCAS)

ติดต่อสอบถาม