Curriculum

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ลำดับที่ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา (640810xxx)
1 รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล 001 - 008
2 ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 009 - 016
3 ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ 017 - 024
4 ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว 025 - 032
5 ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล 033 - 040
6 ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย 041 - 048
7 อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ 049 - 056
8 อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล 057 - 064
9 อ.ดร.ชนามาศ อินต๊ะปัน 065 - 072
10 อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม 073 - 080
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา (640810xxx)
1 รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (สาขาวิชากีฏวิทยา) 081 - 090
2 ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (สาขาวิชากีฏวิทยา) 091 - 100
3 อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง (สาขาวิชากีฏวิทยา) 101 - 110
4 รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (สาขาวิชาโรคพืช) 111 - 120
5 ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (สาขาวิชาโรคพืช) 121 - 130
6 ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร (สาขาวิชาโรคพืช) 131 - 140
7 ผศ. พรสุข ชัยสุข (สาขาวิชาโรคพืช) 141 - 150
8 ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (สาขาวิชาพืชไร่) 151 - 160
9 ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (สาขาวิชาพืชไร่) 161 - 170
10 อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย (สาขาวิชาพืชไร่) 171 - 180
11 ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (สาขาวิชาพืชสวน) 181 - 190
12 ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (สาขาวิชาพืชสวน) 191 - 200
13 ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (สาขาวิชาพืชสวน) 201 - 210
14 ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (สาขาวิชาพืชสวน) 211 - 220
15 ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล (สาขาวิชาพืชสวน) 221 - 230
16 อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์) 231 - 240
17 อ.ดร.เทวินทร์ แก้วมูลเมือง (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์) 241 - 249
18 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ) 250 - 258
19 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ) 259 - 267
20 ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ) 268 - 276
21 อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ (สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ) 277 - 285
22 อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ (สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ) 286 - 294
23 อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล (สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ) 295 - 303
24 อ.ดร.ศิริพร โทลา (สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ) 304 - 312
25 ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ) 313 - 321
26 อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร (สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ) 322 - 330
27 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ) 331 - 339
28 อ.ดร.มนตรี แสนวังสี (สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ) 340 - 348
29 อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ (สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ) 349 - 357

อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2564

วิดีทัศน์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์

Smart Agriculture for Better Life กับการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Play
-->

Smart Education Team

แนะนำบุคลากร งานบริการการศึกษาฯ

 1. รองคณบดี

  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
  1. ผู้ช่วยคณบดี

   อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร
  2. ผู้ช่วยคณบดี

   ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
 1. หัวหน้างาน

  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
  รักษาการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษาฯ
  1. หน่วยบริหารและ
   ประกันคุณภาพหลักสูตร
   นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
   พนักงานปฏิบัติงาน
   0-5394-4641
   นางสาวเจนจิรา ไชยนิน
   พนักงานปฏิบัติงาน
   0-5394-4641
  2. หน่วยทะเบียนและประมวลผล
   นางสาวศิริขวัญ ใจสม
   พนักงานปฏิบัติงาน
   0-5394-4641
   นางสาวธีรนุช ภัทรกุล
   พนักงานปฏิบัติงาน
   0-5394-4641
   นางสาวพนิตา ศิริเกษร
   พนักงานปฏิบัติงาน
   0-5394-4641
  3. หน่วยบัณฑิตศึกษา
   นางสุทธิณี เขื่อนคำ
   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
   0-5394-4642
  4. หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   นายสมโภชน์ อริยจักร์
   พนักงานปฏิบัติงาน
   0-5394-4644
   นายเอกรัตน์ คงยอด
   พนักงานปฏิบัติงาน
   0-5394-4644
  5. หน่วยวิทยบริการ
   นายธวัช คำฝั้น
   พนักงานปฏิบัติงาน
   0-5394-4097 ต่อ 105
   นายนพดล ณ เชียงใหม่
   พนักงานปฏิบัติงาน
   0-5394-4097 ต่อ 105
  6. หน่วยสารสนเทศ
   นายศักดิ์ชัย พิรักษ์
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   (ปฏิบัติการ)

   0-5394-4644

Contact Us

ติดต่อสอบถาม

Location:

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call:

หน่วยบริการการศึกษา 053-944641-2


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 053-944644

View

1673 ครั้ง