ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในประเทศไทย

ภาพรวมของการระบาด COVID-19
ในประเทศไทย


ดูแผนที่การระบาดขนาดเต็ม

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Hero Imgs
Hero Imgs
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ จำนวน 11 จุด ดังนี้
Hero Imgs

จุดที่ 1 หน้าอาคารเรียนเดิม
จุดที่ 2 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
จุดที่ 3 บริเวณใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ
จุดที่ 4 หน้าอาคารภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
จุดที่ 5 หน้าอาคารภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
จุดที่ 6 หน้าอาคารภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
จุดที่ 7 ร้านค้าเกษตร
จุดที่ 8 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
จุดที่ 9 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
จุดที่ 10 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
จุดที่ 11 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 22 ม.ค. 2564 | : 347
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 18 ม.ค. 2564 | : 392
ขอเชิญรับฟังอธิการบดีชี้แจงสถานการณ์และนโยบายมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาด covid-19 ระลอกใหม่ 13 ม.ค. 2564 | : 229
แนวทางการซักประวัติกรณีนักศึกษา/บุคลากรเดินทางไปพื้นที่ใน Timeline ของผู้ติดเชื้อ ฯ รายที่ 50 ของจังหวัดเชียงใหม่ 5 ม.ค. 2564 | : 114
การดำเนินป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 4 ม.ค. 2564 | : 144
แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบกลางภาค ฝึกงาน สหกิจศึกษา การประชุม และการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2564 4 ม.ค. 2564 | : 111
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3 ม.ค. 2564 | : 337
เลื่อนการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ePro) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 3 ม.ค. 2564 | : 312
แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบกลางภาค ฝึกงาน สหกิจศึกษา การประชุม และฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2564 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3 ม.ค. 2564 | : 339