วิธีการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำคณะ

Hero Imgs

ขั้นตอนการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของคณะฯ


1. Login ด้วย CMU IT Account โดยสามารถเข้าได้ที่ลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่างสุดหรือเข้าที่เว็บไซต์คณะฯ


* หมายเหตุ หากเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรก นักศึกษาจะต้องกรอกประวัตินักศึกษาให้เรียบร้อย ก่อนเข้าใช้งาน
2. เลือกระบบยืนยันคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยระบบจะเปิดสิทธิ์ให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ตกค้าง

3. ระบบจะนำกระบวนวิชาของนักศึกษามาวางตามโครงสร้างหลักสูตรในฟอร์ม มชท.92 อัตโนมัติ นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา
หมายเหตุเพิ่มเติม
* สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร นักศึกษาจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาขาวิชาให้ทราบเพื่อระบุแผนวิชาเอกเลือกด้วย เพื่อระบบจะตรวจสอบตามแผนของนักศึกษาให้อัตโนมัติ

* สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา กรณีนักศึกษามีวิชาโท นักศึกษาจะแจ้งเจ้าหน้าที่สาขาวิชาให้ทราบ
* นักศึกษาทุกสาขาวิชา ตรวจสอบกระบวนวิชาให้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรทุกกลุ่มวิชาให้ครบถ้วน

4. ตั้งแต่ภาคการศึกษานี้เป็นต้นไป กระบวนวิชาที่วางตามโครงสร้างหลักสูตรจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลเจ้าหน้าที่เท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากนักศึกษา ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาวิชาก่อนจะยื่นคาดว่าฯในระบบเพื่อเช็คความถูกต้อง
6. นักศึกษาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และประสงค์จะยื่นคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับคณะ กดปุม ยืนยัน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับคณะ

7. ลำดับขั้นตอนการตรวจสอบ

เมื่อนักศึกษาอ่านวิธีอย่างละเอียดแล้ว และประสงค์จะคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ให้เข้าระบบตามลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของคณะ

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผล