โครงการ “เกษตรล้านนารังสรรค์ความคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน”
หลักเกณฑ์การส่งแนวความคิด
1. ผู้ส่งแนวความคิดต้องเป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา โดยมีสมาชิกใน ทีมไม่เกิน 3 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
2. เป็นแนวความคิดของต้นแบบ ชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ อื่น ๆ ที่สร้างสรรค์ มีความเกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาด้านการเกษตร ประมง และป่าไม้ ภายใต้หัวข้อล้านนาสร้างสรรค์ใน 7 สาขา ได้แก่
2.1. Wellness (สร้างสรรค์ส่งเสริมสุขภาพทางเลือก)
2.2. Heritage (ย่านและ เมืองสร้างสรรค์)
2.3. Art and craft (ศิลปะ หัตถกรรมสร้างสรรค์)
2.4. Costume (แต่งกายสร้างสรรค์)
2.5. Gastronomy (กินอยู่อย่างสร้างสรรค์)
2.6. Festival (ประเพณี วัฒนธรรมสร้างสรรค์)
2.7. Performing Music and Media (การแสดง ดนตรี และสื่อสร้างสรรค์)
3. จำกัดจำนวนแนวความคิดสาขาวิชาละ 20 แนวความคิด โดยสาขาวิชาคัดเลือก 2 แนวความคิดที่มีศักยภาพ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ และทุกไอเดียได้รับเงินสนับสนุนไอเดียละ 1,000 บาท
4. สมัครและกรอกข้อมูลในระบบเท่านั้น
5. ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2566
6. หากมีข้อสงสัยซักถามสามารถติดต่องานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร. 053-944641-2

เอกสารประกอบการรับสมัคร
+ ข้อเสนอโครงงานแนวความคิดมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านการเกษตร ประมง และป่าไม้ ภายใต้ หัวข้อล้านนาสร้างสรรค์ใน 7 สาขา
+ ส่งข้อเสนอโครงงานในรูปแบบไฟล์.doc และ .pdf ได้ทาง Link รับสมัครออนไลน์ตามที่ปรากฏ
+ หรือช่องทางการรับสมัคร www.agri.cmu.ac.th > เลือก Student Login > กรอก CMU Account > เลือกสมัครเสนอโครงการ “เกษตรล้านนารังสรรค์ความคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน” ตามภาพที่ปรากฏในระบบ