ดูกิจกรรมในรูปแบบอัลบั้ม ดูกิจกรรมในรูปแบบตาราง


กิจกรรมประจำหน่วยงานทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2566 2023-09-13 44
2 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 5/2566 2023-08-31 69
3 ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2023-07-28 76
4 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 2023-07-12 119
5 Template การเสนอหลักสูตรตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 2023-07-11 125
6 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 4/2566 2023-06-13 129
7 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 3/2566 2023-05-22 192
8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-05-12 299
9 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-05-10 180
10 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและกีฬาสากล เนื่องในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38 2023-05-10 192
11 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-05-09 145
12 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38 "ออนซอน 38 ปี 4 จอบภาคี ตุ้มโฮมน้องพี่ ประเพณีเกษตรเฮา" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2023-05-01 196
13 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 2023-02-08 273
14 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2023-01-18 292
15 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 1/2566 2023-01-17 382
16 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565:ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช และกระบวนวิชากลางของคณะ 2023-01-12 306
17 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2023-01-11 319
18 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2023-01-10 265
19 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2023-01-10 305
20 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการตารางสอน 2022-10-21 458
21 ต้อนรับสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน 2022-10-04 490
22 พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022 2022-09-22 547
23 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2565 2022-09-14 480
24 นักเรียนและครูจากโครงการลูกช้างทัวร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ 2022-09-12 466
25 นักเรียนและครูจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) โครงการสนับสนุนกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ครั้งที่ 1 2022-08-15 637
26 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 2022-08-06 642
27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบขอเปิด/ ปรับปรุงกระบวนวิชา (มคอ.3-4) 2022-07-19 755
28 ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 18 "เกษตร ม.อ. รวมใจ สานสายใยค่ายผู้นำ" 2022-07-11 720
29 Go Green Together รวมพลังสีเขียวเพื่อชุมชน "สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่า" 2022-06-02 734
30 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-06-01 674
31 "เสริมแกร่งการศึกษาปรับสู่ Smart Education" การสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2022-05-27 690
32 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 2022-04-25 574
33 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 2022-04-22 672
34 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 2022-04-21 546
35 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 2022-04-20 695
36 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 5/2565 2022-04-07 671
37 นักเรียนจากสถาบันกวดวิชา Strong Academy (ค่าย Strong Summer Camp) เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ 2022-03-31 604
38 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 2022-03-21 616
39 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 4/2565 2022-03-16 569
40 โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมในการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2022-03-14 674
41 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 3/2565 2022-03-14 592
42 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2565 2022-03-11 569
43 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2565 2022-03-04 640
44 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 2022-02-09 472
45 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-12-23 1026
46 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-12-20 907
47 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-12-16 771
48 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-12-15 668
49 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-12-14 606
50 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 3/2564 2021-11-24 934
51 กิจกรรม CMU Open House Online 2021 หัวข้อ “ถามมาตอบไป เลือกคณะที่ใช่ กับ กลุ่มสาขาวิชาวิทย์-เทคโน” 2021-11-14 635
52 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2564 2021-11-11 738
53 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564 2021-11-02 732
54 การนำเสนอผลการฝึกงาน (ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-10-09 747
55 ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 สาขาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2021-09-26 729
56 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2021-09-25 667
57 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2021-09-25 681
58 ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาพืชไร่ และพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2021-09-19 676
59 กิจกรรมการบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ เรื่อง “Inspiration & Let's Speak English” ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 2021-09-19 769
60 ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2021-09-18 765
61 ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2021-09-12 783
62 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2021-09-11 714
63 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2021-09-05 668
64 การบรรยายพิเศษ เรื่อง Plant factory ; Future crops & future food ให้กับนักศึกษาฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-08-29 757
65 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ และ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2021-08-28 653
66 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 2021-08-25 680
67 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 2021-08-08 717
68 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดูแลสุขภาพในยุค COVID-19” ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 2021-08-07 641
69 การปฐมนิเทศการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-08-01 855
70 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 2021-06-18 906
71 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 2021-06-16 938
72 กิจกรรมวันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 2021-06-15 779
73 กิจกรรม Pre-College เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-06-14 780
74 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี(รหัส 64081..) 2021-06-04 874
75 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า 2021-03-31 936
76 กิจกรรม "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2021-03-25 1031
77 โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมในการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 2021-03-20 966
78 โครงการ "Give สุขใจผู้ให้ พอใจผู้รับ คณะเกษตรศาสตร์ มช." 2021-03-17 1126
79 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง 2021-03-05 1221
80 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 2021-03-03 912
81 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 2021-02-25 894
82 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะสมัครงาน การสื่อสารประสานงานและทักษะการทำงานกับพลเมืองยุคใหม่ 2021-02-24 1428
83 การประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2564 2021-02-10 1004
84 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 2021-02-08 918
85 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และกระบวนวิชากลางของคณะเกษตรศาสตร์ 2020-12-29 882
86 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2020-12-22 975
87 การพิจารณาตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 2020-12-21 974
88 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2020-12-15 853
89 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2020-12-15 841
90 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 2020-12-09 941
91 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2020-12-07 933
92 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (วาระเร่งด่วน) 2020-12-01 990
93 ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-11-18 1123
94 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2020-11-16 970
95 แนะนำหลักสูตรและการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ TCAS 64 ในกิจกรรม CMU OPEN HOUSE ONLINE 2020 2020-11-15 1055
96 การประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 2020-11-11 986
97 การเยี่ยมชมบูธแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ในงานมหกรรมติว Wisdom V Education Expo 2020 2020-11-08 1190
98 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรงานบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563” 2020-11-04 1172
99 การนำเสนอฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กระบวนวิชา 400290 2020-10-28 1192
100 การประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10/2563 2020-10-19 1153
101 การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563 2020-10-14 1091
102 การนำเสนอฝึกงานและพิธีปิดการฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 กระบวนวิชา 400190   2020-10-03 1209
103 การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2020-09-21 1137
104 การประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 9/2563 2020-09-09 1136
105 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2020-08-31 1304
106 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอกและการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 2020-08-23 1351
107 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-07-03 1401
108 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 2020-07-01 1498
109 กิจกรรมคลินิกหลักสูตรสัญจร ประจำปี 2563 2020-02-06 1541
110 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-02-03 1965
111 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางการเกษตร กีฬาสากลและการประกวด เนื่องในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37 2020-01-17 2124
112 พิธีมอบทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 2020-01-10 1760
113 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "เกษตรแดนคาวบอย" 2019-12-21 1704
114 รางวัลคนดีศรีเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 2019-12-21 2484
115 ปฐมนิเทศฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 2019-12-18 1538
116 การนำเสนอโครงร่างโครงการ Learning through Creative Projects ปีการศึกษา 2562 2019-12-16 1526
117 ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 7/2562 2019-12-11 1629
118 คณะเกษตรศาสตร์เปิดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 2019-11-21 1927
119 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 (วันที่ 2) 2019-11-08 1717
120 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 (วันที่ 1) 2019-11-07 1746
121 โครงการ "Learning through Creative Projects" (วันที่ 1) 2019-10-12 1465
122 ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2562 2019-10-09 1648
123 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต 2019-09-30 1697
124 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2019-09-25 1616
125 การเยี่ยมชมสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-09-18 1823
126 โครงการอบรมการใช้ระบบจัดการหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2019-09-12 1915
127 การเยี่ยมชมสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-09-11 1909
128 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 2019-09-07 1731
129 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 2019-09-07 1548
130 นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ณ คณะเกษตรศาสตร์ 2019-09-05 1928
131 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 2019-08-28 2138
132 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด มอบทุนการศึกษา 2019-08-16 1686
133 พิธีไหว้ครูและพิธีวันพร ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-15 1690
134 ปฐมนิเทศฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2019-08-14 1986
135 ปลูกข้าววันแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-10 1995
136 โครงการ Learning through Creative Project 2019-08-07 1466
137 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-02 1623
138 โครงการ Pre college และเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-07-30 1630
139 วันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-07-25 1447
140 การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2019-05-21 1909
141 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในกระบวนวิชา 400190 (ฝึกงาน 1) 2019-05-19 1845
142 การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2019-05-18 1761
143 การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2019-05-17 1860
144 การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2019-05-16 1976
145 พิธีเปิดงานการฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2561 2019-05-15 1764
146 โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-05-14 1659
147 การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562 2019-05-11 1648
148 พิธีเปิด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2019 2019-04-29 1993
149 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาสู่เกษตรอัจฉริยะ 2019-03-27 1574
150 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย Strong Summer Camp 2019 จากสถาบันกวดวิชา Strong Academy เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ 2019-03-27 3216
151 การเยี่ยมชมสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 2019-03-20 2046
152 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 2019-03-16 1937
153 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-02-22 1623
154 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ "บ้านเตื่อมฝัน (บ้านเติมฝัน)" 2019-02-16 3022
155 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-02-15 1779
156 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-02-09 1739
157 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2019-02-03 1569
158 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-02-02 1684
159 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2019-01-30 1991
160 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-01-27 1426
161 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-01-26 1565
162 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 2019-01-09 1881
163 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเรณุกา แปงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตร ด้านกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 2019-01-07 2810
164 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เกษตรเมืองกรุง มุ่งสร้างนวัตกรรม นำพาประเทศไทยยั่งยืน" 2018-12-22 2116
165 ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2561 2018-12-12 1591
166 คณะดูงานจากมหาวิทยาลัย Guangxi University ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2018-12-06 2329
167 โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและการเรียนรู้การทำงานในสังคมเกษตรพลวัต 2018-11-17 1680
168 โครงการสัมมนาครูแนะแนว "เส้นทางการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ TCAS 62" 2018-11-14 2109
169 งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 และ CMU OPEN HOUSE ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 2018-11-09 1788
170 พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.5 ในการประกวดโครงงานค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018 2018-10-30 2369
171 ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2561 2018-10-10 1370
172 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ได้มอบเงินทุนสนับสนุนชมรมพื้นบ้านล้านนา 2018-09-21 1509
173 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะโครงการ Smart Aggie Camp 2018 "เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" 2018-09-20 1566
174 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในงาน CPF Gateway 2018 2018-09-13 2252
175 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2018-09-06 2031
176 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 2018-09-01 1531
177 แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา TCAS 62 ประจำปีการศึกษา 2562 2018-08-31 2108
178 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-25 1677
179 บริษัท เบทาโกร จำกัด บรรยายพิเศษและสมัครฝึกงานสหกิจศึกษา นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-08-22 2315
180 นักเรียนและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ 2018-08-21 2042
181 ปฐมนิเทศโครงการฝึกงาน 2 เกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-15 1841
182 การตรวจเยี่ยมหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 2018-08-14 1479
183 การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-08-10 2160
184 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเรณุกา แปงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลยกย่องคุณธรรม จริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี) ประจำปี 2561 2018-08-10 3096
185 สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ถ่ายทำรายการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้" 2018-08-09 1716
186 การจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2560 2018-08-08 1754
187 โครงการเกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-03 1802
188 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-03 1498
189 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-02 2247
190 การทวนสอบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 2018-07-31 1635
191 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 61 2018-07-26 1375
192 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 2018-07-26 1407
193 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 2018-07-23 2373
194 ประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 "โครงการเกษตรแบบครบวงจร" ประจำปีการศึกษา 2561 2018-07-18 1756
195 โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษา 2018-07-13 1906
196 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 2018-07-11 1544
197 การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561 2018-07-10 1615
198 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ศึกษาดูงานวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ 2018-07-09 2046
199 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 2018-06-20 1604
200 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2561 2018-06-13 1560
201 การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 2018-06-10 2880
202 พิธีปิดงานค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนาครั้งที่ 16 SMART AGRICULTURE 2018-06-04 1631
203 ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนาครั้งที่ 16 SMART AGRICULTURE 2018-06-02 2082
204 การนำเสนอผลการฝึกงาน1 กระบวนวิชา 400190 ของนักศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2560 2018-05-27 1316
205 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยบริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด 2018-05-20 1656
206 การฝึกงานของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2018-05-18 1841
207 วันที่ 2 ของการฝึกงาน (ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช) 2018-05-17 1913
208 การปฐมนิเทศโครงการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2560 2018-05-16 1891
209 โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561 2018-05-14 1869
210 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 2018-05-09 1665
211 ประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา400190) ครั้งที่ 2 2018-05-09 1566
212 ประมวลภาพบรรยากาศ ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018 รุ่นที่ 1 2018-05-01 1832
213 พิธีเปิด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018 2018-04-30 2034
214 ประชุมคณะกรรมการโครงการ Smart Aggie Camp 2018 "เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" ครั้งที่ 2 2018-04-26 1521
215 โครงการฝึกงานแบบเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 2018-04-25 1710
216 การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2018-04-25 2246
217 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนผลการดำเนินการของหลักสูตร หรือ มคอ.7 (ระดับบัณฑิตศึกษา) 2018-04-23 1979
218 ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 2018-04-20 1711
219 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2561 2018-04-18 2066
220 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครโครงการ Smart Aggie Camp 2018 2018-04-10 1744
221 นักศึกษาเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 2018-03-14 1688
222 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 2018-03-14 1803
223 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่วัยทำงานยุค 4.0 2018-03-12 2303
224 การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 2018-03-12 2017
225 โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 2018-03-10 2222
226 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 2018-02-28 1712
227 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2561 2018-02-28 1792
228 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (วาระพิเศษ) 2018-02-26 2688
229 โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว "เส้นทางการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ TCAS 61-62" 2018-02-21 2152
230 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 2018-02-20 2331
231 กิจกรรมเกษตร-พยาบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 2018-02-19 2304
232 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2018-02-08 1996
233 โครงการอบรมเทคนิคสมัครและสัมภาษณ์งาน ประจำปีการศึกษา 2560 2018-02-05 2747
234 การทวนสอบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2560 2018-01-30 1646
235 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 2018-01-29 2516
236 คณะเกษตรศาสตร์จัดงานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 2018-01-22 3723
237 พิธีฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 2018-01-20 2495
238 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและกีฬาสากล เนื่องในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 2018-01-17 3079
239 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "เกษตรรุ่งเรือง เมืองหนังโนราห์ สี่จอบสามห้า ภาคีพอเพียง" 2018-01-15 2210
240 นายวีระศักดิ์ วิชาเป็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต/นักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2018-01-15 3731
241 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ประจำปีการศึกษา 2559-2560 2018-01-15 1800
242 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2561 2018-01-12 1797
243 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 2018-01-10 1979
244 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2560 2018-01-10 2043
245 ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 2017-12-25 1649
246 ค่ายอาสาพัฒนาตามรอยพ่อ 2017-12-21 2200
247 คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเปิดบูธกิจกรรม เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 2017-12-21 2192
248 คณะเกษตรศาสตร์เปิดบูธกิจกรรม CAREER SHOPPING DAY, 2017 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2017-12-20 1989
249 ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8/2560 2017-12-08 2103
250 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ 2017-11-30 2643
251 โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ ประจำปีการศึกษา 2560 2017-11-27 1881
252 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณิชาภัทร สิทธิวรนนท์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2017-11-24 3853
253 ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 2017-11-24 1941
254 นำเสนอผลการฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 2017-11-22 1795
255 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2560 2017-11-22 1697
256 งานราตรีน้องใหม่สานสายใยเกษตร ประจำปี 2560 2017-11-20 1980
257 ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 2017-11-17 1803
258 งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 และ CMU OPEN HOUSE ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 2017-11-09 1805
259 ความคืบหน้า...นับถอยหลังสู่งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่8 2017-11-01 1920
260 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 2017-10-25 2287
261 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2017-10-18 1942
262 ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2560 2017-10-11 2106
263 ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 2017-09-22 1728
264 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560 2017-09-13 1499
265 บรรยายหัวข้อ แนวทางการฝึกงานและสหกิจ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2017-09-11 2160
266 ประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2560 2017-09-09 1600
267 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 2) 2017-09-04 3096