ดูกิจกรรมในรูปแบบอัลบั้ม ดูกิจกรรมในรูปแบบตาราง


กิจกรรมประจำหน่วยงานทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2567 2024-05-13 42
2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี 2024-05-13 35
3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี 2024-05-09 85
4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี 2024-05-08 73
5 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี 2024-05-07 69
6 คณะเกษตร มช. เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับงานบริการการศึกษาและงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. 2024-04-25 116
7 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรเลอร์ มาใช้กับการเกษตรเบื้องต้น 2024-04-01 147
8 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร ครั้งที่ 2/2567 2024-03-27 136
9 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร 2024-03-12 154
10 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร 2024-03-04 141
11 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร ครั้งที่ 1/2567 2024-02-02 225
12 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร 2024-01-16 236
13 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-11-23 405
14 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-11-21 464
15 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566 2023-11-01 363
16 ประชุมคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2023-10-04 496
17 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2566 2023-09-13 466
18 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 5/2566 2023-08-31 578
19 ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2023-07-28 673
20 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 2023-07-12 634
21 Template การเสนอหลักสูตรตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 2023-07-11 671
22 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 4/2566 2023-06-13 715
23 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 3/2566 2023-05-22 772
24 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-05-12 1071
25 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-05-10 1097
26 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและกีฬาสากล เนื่องในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38 2023-05-10 870
27 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-05-09 690
28 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38 "ออนซอน 38 ปี 4 จอบภาคี ตุ้มโฮมน้องพี่ ประเพณีเกษตรเฮา" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2023-05-01 1001
29 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 2023-02-08 893
30 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2023-01-18 765
31 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 1/2566 2023-01-17 993
32 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565:ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช และกระบวนวิชากลางของคณะ 2023-01-12 672
33 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2023-01-11 788
34 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2023-01-10 722
35 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2023-01-10 761
36 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการตารางสอน 2022-10-21 1076
37 ต้อนรับสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน 2022-10-04 1230
38 พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022 2022-09-22 1098
39 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2565 2022-09-14 1214
40 นักเรียนและครูจากโครงการลูกช้างทัวร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ 2022-09-12 1054
41 นักเรียนและครูจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) โครงการสนับสนุนกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ครั้งที่ 1 2022-08-15 1213
42 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 2022-08-06 1305
43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบขอเปิด/ ปรับปรุงกระบวนวิชา (มคอ.3-4) 2022-07-19 1473
44 ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 18 "เกษตร ม.อ. รวมใจ สานสายใยค่ายผู้นำ" 2022-07-11 1233
45 Go Green Together รวมพลังสีเขียวเพื่อชุมชน "สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่า" 2022-06-02 1017
46 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-06-01 932
47 "เสริมแกร่งการศึกษาปรับสู่ Smart Education" การสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2022-05-27 992
48 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 2022-04-25 786
49 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 2022-04-22 882
50 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 2022-04-21 742
51 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 2022-04-20 900
52 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 5/2565 2022-04-07 915
53 นักเรียนจากสถาบันกวดวิชา Strong Academy (ค่าย Strong Summer Camp) เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ 2022-03-31 817
54 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 2022-03-21 816
55 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 4/2565 2022-03-16 763
56 โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมในการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2022-03-14 872
57 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 3/2565 2022-03-14 791
58 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2565 2022-03-11 741
59 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2565 2022-03-04 830
60 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 2022-02-09 659
61 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-12-23 1268
62 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-12-20 1171
63 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-12-16 984
64 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-12-15 946
65 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-12-14 860
66 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 3/2564 2021-11-24 1201
67 กิจกรรม CMU Open House Online 2021 หัวข้อ “ถามมาตอบไป เลือกคณะที่ใช่ กับ กลุ่มสาขาวิชาวิทย์-เทคโน” 2021-11-14 883
68 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2564 2021-11-11 1003
69 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564 2021-11-02 1005
70 การนำเสนอผลการฝึกงาน (ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-10-09 973
71 ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 สาขาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2021-09-26 938
72 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2021-09-25 969
73 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2021-09-25 886
74 ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาพืชไร่ และพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2021-09-19 1031
75 กิจกรรมการบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ เรื่อง “Inspiration & Let's Speak English” ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 2021-09-19 1163
76 ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2021-09-18 1071
77 ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2021-09-12 987
78 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2021-09-11 1039
79 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2021-09-05 939
80 การบรรยายพิเศษ เรื่อง Plant factory ; Future crops & future food ให้กับนักศึกษาฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-08-29 1086
81 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ และ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2021-08-28 945
82 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 2021-08-25 1380
83 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 2021-08-08 921
84 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดูแลสุขภาพในยุค COVID-19” ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 2021-08-07 835
85 การปฐมนิเทศการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-08-01 1256
86 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 2021-06-18 1202
87 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 2021-06-16 1248
88 กิจกรรมวันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 2021-06-15 1121
89 กิจกรรม Pre-College เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-06-14 1076
90 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี(รหัส 64081..) 2021-06-04 1144
91 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า 2021-03-31 1295
92 กิจกรรม "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2021-03-25 1360
93 โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมในการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 2021-03-20 1275
94 โครงการ "Give สุขใจผู้ให้ พอใจผู้รับ คณะเกษตรศาสตร์ มช." 2021-03-17 1538
95 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง 2021-03-05 1476
96 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 2021-03-03 1263
97 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 2021-02-25 1184
98 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะสมัครงาน การสื่อสารประสานงานและทักษะการทำงานกับพลเมืองยุคใหม่ 2021-02-24 1783
99 การประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2564 2021-02-10 1209
100 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 2021-02-08 1213
101 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และกระบวนวิชากลางของคณะเกษตรศาสตร์ 2020-12-29 1070
102 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2020-12-22 1192
103 การพิจารณาตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 2020-12-21 1173
104 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2020-12-15 1066
105 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2020-12-15 1031
106 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 2020-12-09 1159
107 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2020-12-07 1135
108 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (วาระเร่งด่วน) 2020-12-01 1180
109 ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-11-18 1371
110 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2020-11-16 1181
111 แนะนำหลักสูตรและการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ TCAS 64 ในกิจกรรม CMU OPEN HOUSE ONLINE 2020 2020-11-15 1317
112 การประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 2020-11-11 1164
113 การเยี่ยมชมบูธแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ในงานมหกรรมติว Wisdom V Education Expo 2020 2020-11-08 1446
114 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรงานบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563” 2020-11-04 1368
115 การนำเสนอฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กระบวนวิชา 400290 2020-10-28 1402
116 การประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10/2563 2020-10-19 1392
117 การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563 2020-10-14 1327
118 การนำเสนอฝึกงานและพิธีปิดการฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 กระบวนวิชา 400190   2020-10-03 1393
119 การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2020-09-21 1343
120 การประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 9/2563 2020-09-09 1332
121 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2020-08-31 1502
122 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอกและการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 2020-08-23 1598
123 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-07-03 1599
124 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 2020-07-01 1727
125 กิจกรรมคลินิกหลักสูตรสัญจร ประจำปี 2563 2020-02-06 1751
126 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-02-03 2178
127 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางการเกษตร กีฬาสากลและการประกวด เนื่องในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37 2020-01-17 2371
128 พิธีมอบทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 2020-01-10 1977
129 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "เกษตรแดนคาวบอย" 2019-12-21 1945
130 รางวัลคนดีศรีเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 2019-12-21 2822
131 ปฐมนิเทศฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 2019-12-18 1718
132 การนำเสนอโครงร่างโครงการ Learning through Creative Projects ปีการศึกษา 2562 2019-12-16 1794
133 ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 7/2562 2019-12-11 1806
134 คณะเกษตรศาสตร์เปิดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 2019-11-21 2128
135 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 (วันที่ 2) 2019-11-08 1918
136 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 (วันที่ 1) 2019-11-07 1952
137 โครงการ "Learning through Creative Projects" (วันที่ 1) 2019-10-12 1633
138 ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2562 2019-10-09 1815
139 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต 2019-09-30 1869
140 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2019-09-25 1810
141 การเยี่ยมชมสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-09-18 2038
142 โครงการอบรมการใช้ระบบจัดการหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2019-09-12 2191
143 การเยี่ยมชมสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-09-11 2153
144 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 2019-09-07 1985
145 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 2019-09-07 1728
146 นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ณ คณะเกษตรศาสตร์ 2019-09-05 2151
147 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 2019-08-28 2388
148 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด มอบทุนการศึกษา 2019-08-16 1875
149 พิธีไหว้ครูและพิธีวันพร ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-15 1883
150 ปฐมนิเทศฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2019-08-14 2226
151 ปลูกข้าววันแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-10 2282
152 โครงการ Learning through Creative Project 2019-08-07 1648
153 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-02 1811
154 โครงการ Pre college และเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-07-30 1836
155 วันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-07-25 1657
156 การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2019-05-21 2215
157 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในกระบวนวิชา 400190 (ฝึกงาน 1) 2019-05-19 2052
158 การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2019-05-18 1948
159 การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2019-05-17 2100
160 การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2019-05-16 2264
161 พิธีเปิดงานการฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2561 2019-05-15 1991
162 โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-05-14 1855
163 การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562 2019-05-11 1833
164 พิธีเปิด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2019 2019-04-29 2220
165 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาสู่เกษตรอัจฉริยะ 2019-03-27 1761
166 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย Strong Summer Camp 2019 จากสถาบันกวดวิชา Strong Academy เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ 2019-03-27 3426
167 การเยี่ยมชมสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 2019-03-20 2301
168 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 2019-03-16 2188
169 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-02-22 1808
170 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ "บ้านเตื่อมฝัน (บ้านเติมฝัน)" 2019-02-16 3242
171 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-02-15 1983
172 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-02-09 1983
173 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2019-02-03 1740
174 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-02-02 1843
175 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2019-01-30 2228
176 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-01-27 1598
177 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-01-26 1733
178 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 2019-01-09 2099
179 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเรณุกา แปงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตร ด้านกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 2019-01-07 3138
180 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เกษตรเมืองกรุง มุ่งสร้างนวัตกรรม นำพาประเทศไทยยั่งยืน" 2018-12-22 2338
181 ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2561 2018-12-12 1781
182 คณะดูงานจากมหาวิทยาลัย Guangxi University ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2018-12-06 2514
183 โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและการเรียนรู้การทำงานในสังคมเกษตรพลวัต 2018-11-17 1852
184 โครงการสัมมนาครูแนะแนว "เส้นทางการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ TCAS 62" 2018-11-14 2334
185 งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 และ CMU OPEN HOUSE ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 2018-11-09 1984
186 พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.5 ในการประกวดโครงงานค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018 2018-10-30 2581
187 ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2561 2018-10-10 1523
188 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ได้มอบเงินทุนสนับสนุนชมรมพื้นบ้านล้านนา 2018-09-21 1708
189 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะโครงการ Smart Aggie Camp 2018 "เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" 2018-09-20 1744
190 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในงาน CPF Gateway 2018 2018-09-13 2459
191 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2018-09-06 2327
192 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 2018-09-01 1702
193 แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา TCAS 62 ประจำปีการศึกษา 2562 2018-08-31 2334
194 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-25 1886
195 บริษัท เบทาโกร จำกัด บรรยายพิเศษและสมัครฝึกงานสหกิจศึกษา นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-08-22 2546
196 นักเรียนและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ 2018-08-21 2240
197 ปฐมนิเทศโครงการฝึกงาน 2 เกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-15 2047
198 การตรวจเยี่ยมหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 2018-08-14 1646
199 การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-08-10 2412
200 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเรณุกา แปงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลยกย่องคุณธรรม จริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี) ประจำปี 2561 2018-08-10 3408
201 สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ถ่ายทำรายการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้" 2018-08-09 1891
202 การจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2560 2018-08-08 1931
203 โครงการเกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-03 2004
204 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-03 1681
205 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-02 2463
206 การทวนสอบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 2018-07-31 1799
207 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 61 2018-07-26 1547
208 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 2018-07-26 1607
209 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 2018-07-23 2597
210 ประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 "โครงการเกษตรแบบครบวงจร" ประจำปีการศึกษา 2561 2018-07-18 1940
211 โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษา 2018-07-13 2111
212 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 2018-07-11 1742
213 การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561 2018-07-10 1816
214 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ศึกษาดูงานวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ 2018-07-09 2263
215 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 2018-06-20 1761
216 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2561 2018-06-13 1736
217 การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 2018-06-10 3117
218 พิธีปิดงานค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนาครั้งที่ 16 SMART AGRICULTURE 2018-06-04 1828
219 ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนาครั้งที่ 16 SMART AGRICULTURE 2018-06-02 2279
220 การนำเสนอผลการฝึกงาน1 กระบวนวิชา 400190 ของนักศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2560 2018-05-27 1488
221 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยบริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด 2018-05-20 1838
222 การฝึกงานของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2018-05-18 2060
223 วันที่ 2 ของการฝึกงาน (ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช) 2018-05-17 2177
224 การปฐมนิเทศโครงการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2560 2018-05-16 2117
225 โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561 2018-05-14 2119
226 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 2018-05-09 1822
227 ประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา400190) ครั้งที่ 2 2018-05-09 1753
228 ประมวลภาพบรรยากาศ ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018 รุ่นที่ 1 2018-05-01 2040
229 พิธีเปิด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018 2018-04-30 2297
230 ประชุมคณะกรรมการโครงการ Smart Aggie Camp 2018 "เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" ครั้งที่ 2 2018-04-26 1748
231 โครงการฝึกงานแบบเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 2018-04-25 1860
232 การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2018-04-25 2448
233 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนผลการดำเนินการของหลักสูตร หรือ มคอ.7 (ระดับบัณฑิตศึกษา) 2018-04-23 2227
234 ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 2018-04-20 1876
235 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2561 2018-04-18 2229
236 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครโครงการ Smart Aggie Camp 2018 2018-04-10 1919
237 นักศึกษาเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 2018-03-14 1879
238 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 2018-03-14 1964
239 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่วัยทำงานยุค 4.0 2018-03-12 2539
240 การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 2018-03-12 2211
241 โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 2018-03-10 2505
242 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 2018-02-28 1902
243 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2561 2018-02-28 1945
244 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (วาระพิเศษ) 2018-02-26 2857
245 โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว "เส้นทางการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ TCAS 61-62" 2018-02-21 2365
246 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 2018-02-20 2644
247 กิจกรรมเกษตร-พยาบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 2018-02-19 2488
248 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2018-02-08 2191
249 โครงการอบรมเทคนิคสมัครและสัมภาษณ์งาน ประจำปีการศึกษา 2560 2018-02-05 3012
250 การทวนสอบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2560 2018-01-30 1828
251 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 2018-01-29 2750
252 คณะเกษตรศาสตร์จัดงานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 2018-01-22 4421
253 พิธีฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 2018-01-20 2796
254 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและกีฬาสากล เนื่องในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 2018-01-17 3368
255 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "เกษตรรุ่งเรือง เมืองหนังโนราห์ สี่จอบสามห้า ภาคีพอเพียง" 2018-01-15 2450
256 นายวีระศักดิ์ วิชาเป็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต/นักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2018-01-15 4009
257 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ประจำปีการศึกษา 2559-2560 2018-01-15 1976
258 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2561 2018-01-12 1963
259 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 2018-01-10 2166
260 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2560 2018-01-10 2248
261 ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 2017-12-25 1808
262 ค่ายอาสาพัฒนาตามรอยพ่อ 2017-12-21 2403
263 คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเปิดบูธกิจกรรม เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 2017-12-21 2411
264 คณะเกษตรศาสตร์เปิดบูธกิจกรรม CAREER SHOPPING DAY, 2017 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2017-12-20 2171
265 ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8/2560 2017-12-08 2294
266 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ 2017-11-30 2960
267 โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ ประจำปีการศึกษา 2560 2017-11-27 2110
268 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณิชาภัทร สิทธิวรนนท์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2017-11-24 4330
269 ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 2017-11-24 2115
270 นำเสนอผลการฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 2017-11-22 1988
271 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2560 2017-11-22 1861
272 งานราตรีน้องใหม่สานสายใยเกษตร ประจำปี 2560 2017-11-20 2191
273 ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 2017-11-17 1977
274 งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 และ CMU OPEN HOUSE ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 2017-11-09 1984
275 ความคืบหน้า...นับถอยหลังสู่งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่8 2017-11-01 2156
276 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 2017-10-25 2531
277 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2017-10-18 2193
278 ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2560 2017-10-11 2276
279 ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 2017-09-22 1898
280 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560 2017-09-13 1667
281 บรรยายหัวข้อ แนวทางการฝึกงานและสหกิจ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 2017-09-11 2395
282 ประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2560 2017-09-09 1797
283 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 2) 2017-09-04 3339