รายการเสนอหัวข้อโครงร่าง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
รวมจำนวนการเสนอหัวข้อโครงร่างฯ
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
กีฏวิทยา
1
-
-
-
1
โรคพืช
3
-
3
-
6
พืชไร่
7
-
-
-
7
พืชสวน
5
-
5
-
10
เศรษฐศาสตร์เกษตร
1
-
-
-
1
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
-
-
-
-
0
สัตวศาสตร์
5
-
3
-
8
ปฐพีศาสตร์
-
-
-
-
0
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
5
5
2
-
12
การจัดการระบบเกษตร
-
-
-
-
0
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
-
-
2
-
2
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-
-
2
-
2
ธุรกิจเกษตร
-
-
-
-
0
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
-
-
-
-
0
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-
-
-
-
0
รวม

32

17

49