สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รายการแสดงผลงานตีพิมพ์ผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา
รวมผลงานวิจัย
ปีการศึกษา 2566
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ
กีฏวิทยา--2-3 --2

7

โรคพืช1-123 --2

9

พืชไร่--12---1

4

พืชสวน2-422 --4

14

เศรษฐศาสตร์เกษตร-221----

5

ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------

0

สัตวศาสตร์--11-1-3

6

ปฐพีศาสตร์--------

0

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท11-5--213

22

การจัดการระบบเกษตร-----22-

4

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว-------4

4

ธุรกิจเกษตร--------

0

ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม--1-----

1

เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------

0

ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------

0

รวมจำนวนผลงานตีพิมพ์ในรอบปี

76