กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า ระดับปริญญาเอก (ปี พ.ศ. 2561 - 2566 )ปี แยกตามสาขา
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
สัตวศาสตร์
การจัดการระบบเกษตร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กีฏวิทยา
พืชไร่
พืชสวน
โรคพืช
รวม
256611-6---22517
256522-21---4314
256456-21-222121
256383-11-3-1320
256245-2--111216
256162173--2-122