รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
รหัสนักศึกษา

รายการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอขยายเวลาการศึกษา

ระดับ ปริญญาโท ระดับ ปริญญาเอก
แบบ 1 แบบ 2 แบบ 3 รวม แบบ 1.1 ฐาน ป.โท แบบ 1.2 ฐาน ป.ตรี แบบ 2.1 ฐาน ป.โท แบบ 2.2 ฐาน ป.ตรี รวม
ไม่พบรายการที่ต้องการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 ก.ค. 2567