รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
รหัสนักศึกษา

รายการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอขยายเวลาการศึกษา

ระดับ ปริญญาโท ระดับ ปริญญาเอก
แบบ 1 แบบ 2 แบบ 3 รวม แบบ 1.1 ฐาน ป.โท แบบ 1.2 ฐาน ป.ตรี แบบ 2.1 ฐาน ป.โท แบบ 2.2 ฐาน ป.ตรี รวม
รหัส 67 - - - 0 - - - - 0
รหัส 66 - - - 0 - - - - 0
รหัส 65 - - - 0 - - - - 0
รหัส 64 - - - 0 - - - - 0
รหัส 63 - - - 0 - - - - 0
รหัส 62 - - - 0 - - - - 0
รหัส 61 - - - 0 - - - - 0
รหัส 60 - - - 0 - - - - 0
รหัส 59---- - - - - 0
รวมทั้งหมด

0

0

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 ก.ค. 2567