กราฟแสดงการให้บริการคำขอทั่วไปสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (มิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567)

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
ประเภทคำขอทั่วไป มช.19 จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
1. การลา (ลากิจ,ลาป่วย,ลาเรียน และอื่นๆ)

281

2. การลงทะเบียนมากกว่ากำหนด

3

3. การลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด

26

4. ขอลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

13

5. การขอลาฝึกงาน

6

6. การขอเลื่อนสอบ

80

7. ขอดูคะแนนสอบ

5

8. ขอเปิดกระบวนวิชานอกคณะ

7

9. คำขอย้ายหลักสูตร

4

10. คำขอย้ายสาขาวิชา

11

11. ขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

2

12. ขอลงทะเบียนใช้บริการมหาวิทยาลัยหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

2

13. อื่นๆ

47

รวม

487

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
ประเภทหนังสือรับรอง จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
1. หนังสือรับรอง ชั้นปี (ภาษาไทย)

9

2. หนังสือรับรอง ชั้นปี (ภาษาอังกฤษ)

2

3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา กสก. 2 ใช้ขอทุนเฉพาะหน่วยงาน (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ) เท่านั้น

15

4. หนังสือรับรองผลการเรียนและความประพฤติของผู้รับทุนการศึกษา กสก. 7 ใช้ขอทุนเฉพาะหน่วยงาน (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ) เท่านั้น

14

5. หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ภาษาไทย)

25

6. หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

2

7. คำขอทั่วไปสำหรับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
-
8. หนังสือรับรองความประพฤติทั่วไป

12

รวม

79