กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแยกตามรายปีการศึกษา (ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 - 2566)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2567
ปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
รวมนักศึกษาที่จบการศึกษา
ปริญญาตรี : ทั้งหมด
ปริญญาโท : ทั้งหมด
ปริญญาเอก : ทั้งหมด
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม
256623257-28079-1632-5
301
256522269313225122542341118
382
25642719031248617285119818
317
25631325231296310304326816
355
256218302213413153452-31013
406
2561103111833952253611352512
464
25601130712330519285224511
393
255933002332616395410914510
445
2558827018296169558022610
386
2557122921932344285012286721
466
2556202851932448393211983415
458
รวมนักศึกษาที่จบการศึกษา ช่วงปีการศึกษา พ.ศ.2556-2566 ทั้งหมด 4373