การรับรางวัล/เกียรติบัตร วันที่รับรางวัล ห้อง/สถานที่ จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัล
ทุนการศึกษาจากกองทุนเกษตรพัฒน์ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. 01/12/2023 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4
รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 "ศาสตร์พืชสวน : นวัตกรรมแห่งอนาคต" 21/11/2023 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 4
รางวัลระดับดี ภาคโปสเตอร์ กลุ่มสาขาผักและนวัตกรรมพืชสวน 17/11/2023 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเกลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 0 0
รางวัลระดับดี ภาคโปสเตอร์ กลุ่มสาขา ไม้ดอกไม้ประดับและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 17/11/2023 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเกลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 1
ได้รับรางวัลระดับชมเชย ภาคบรรยาย กลุ่มสาขาเทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน ไม้ดอก และ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 17/11/2023 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเกลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 1
การประเมินความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียว ที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia solanacearum ร่วมกับลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ของเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ 17/11/2023 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเกลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 1
รางวัลเหรียญทอง Gold Prize ในงานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ "Seoul International Invention Fair 2023" (SIIF 2023) 01/11/2023 กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 1 1
รางวัลเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขา บริการสังคม 30/10/2023 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0
ขอแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ New Southbound Policy Elite Study Program ณ National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan R.O.C. 22/09/2023 National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน 2 2
ทุนการศึกษาจากโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme 18/09/2023 Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย 1 1
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสัตวศาสตร์ รับรางวัล Best Oral Presentation การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Joint Graduate Seminar on Animal and Agriculture Sciences 10/09/2023 - 2 2
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท รับรางวัลในการนำเสนองานวิจัย ณ 2023 National Conference on Ethnobotany and Asia-Pacific Forum on Ethnobotany ณ เมือง Huaihua สาธารณรัฐประชาชนจีน 16/08/2023 ณ เมือง Huaihua ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 0 0
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่สร้างผลงานในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38 10/03/2023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 51 51