ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   เนื่องจากระบบฐานข้อมูลนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลอย่างสูงสุด จะไม่สามารถนำเสนอแบบสาธารณะและมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ ได้รับสิทธิ์ในการเข้าระบบเท่านั้น


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 ส.ค. 2565


ปริญญา จำนวนนักศึกษา ร้อยละ
ปริญญาตรี 1465 82.44
ปริญญาโท 221 12.44
ปริญญาเอก 91 5.12
รวมนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 1777 คน