ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   เนื่องจากระบบจัดการหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระบบที่มีข้อมูลทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลอย่างสูงสุด ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษาจะไม่สามารถนำเสนอแบบสาธารณะและสิทธิ์ในการใช้งานจะต้องเข้าผ่านระบบเท่านั้น


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 6 ก.ค. 2566


ปริญญา จำนวนนักศึกษา ร้อยละ
ปริญญาตรี 1529 86.78
ปริญญาโท 158 8.97
ปริญญาเอก 75 4.26
รวมนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 1762 คน