หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 6408...) และนักศึกษาตกค้าง ที่ยังไม่ได้เข้าสังกัดสาขาวิชาเอกทุกคน 

ห้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ID: 599 183 8729 (Join Zoom Meeting https://cmu-th.zoom.us/j/5991838729)
วันที่ 6 ส.ค. 2565 - 6 ส.ค. 2565
เวลา 08:00 - 12:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนผู้ลงทะเบียน 126 คน

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อผู้เข้าร่วม วันที่ลงทะเบียน
เศรษฐศาสตร์เกษตร
1 640810022 นางสาวณัฏฐากูร มีหลาย 2022-08-03 16:01:46
2 640810059 นายรัตนกรณ์ จันตะเดช 2022-08-05 18:53:50
สัตวศาสตร์
3 650851021 สุปรียา วรรณวิจิตร 2022-08-04 13:57:39
เกษตรศาสตร์
4 640810081 นางสาวกรรณิการ์ คงสวัสดิ์ 2022-08-02 09:30:01
5 640810083 นางสาวกฤษติญาภรณ์ พลไชยมาตย์ 2022-08-03 21:32:48
6 640810086 นางสาวกัญญาณัฐ สุนันต๊ะ 2022-08-01 22:02:51
7 640810087 นางสาวกัญญาพร มูลกาศ 2022-08-02 16:11:18
8 640810097 นางสาวกีรติ กิ่งจักร์ 2022-08-01 12:31:51
9 640810100 นางสาวเกษวิมล บุญยืน 2022-08-01 12:45:45
10 640810108 นายคณินทร์ เงินวงค์ใน 2022-08-03 16:35:05
11 640810114 นางสาวจิรนันท์ ท้าวชัยมูล 2022-08-04 10:08:28
12 640810115 นายจิรพงษ์ วิเชียรเลิศ 2022-08-03 18:05:21
13 640810117 นายจิรสิน สมคำ 2022-08-02 16:36:02
14 640810118 นางสาวจิราพัชร จำปาอิน 2022-08-05 22:57:43
15 640810119 นางสาวจุฑามาศ จันรไส 2022-08-04 19:49:19
16 640810120 นายจุลจักร หมูแก้วเครือ 2022-08-05 19:27:29
17 640810122 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดวงติ๊บ 2022-08-03 15:55:31
18 640810124 นางสาวชญานิศ ใจอินทร์ 2022-08-03 21:21:14
19 640810125 นางสาวชญานิษฐ์ แย้มยิ้ม 2022-08-02 18:22:09
20 640810127 นายชนะชัย โชติชอบ 2022-08-03 20:31:05
21 640810128 นางสาวชนันท์ทร ต๋าคำ 2022-08-05 17:19:50
22 640810129 นางสาวชนิดาภา กาหะ 2022-08-04 11:51:25
23 640810131 นางสาวชวิศา สุทธพันธ 2022-08-04 18:52:51
24 640810132 นายชัชชัย ดอกไม้ขาว 2022-08-04 13:55:39
25 640810133 นายชัยวัฒน์ สุรินทร์ 2022-08-02 16:36:27
26 640810136 นางสาวชุติกาญจน์ พงษ์ประดิษฐ์ 2022-08-05 22:19:25
27 640810137 นางสาวฐิติตา บุญฤทธิ์ 2022-08-03 16:06:28
28 640810139 นางสาวฐิติมาพร โคปาบ 2022-08-03 16:18:10
29 640810140 นางสาวฐิติยารัตน์ อินพูลใจ 2022-08-03 16:08:02
30 640810142 นายณภัทร ยะมะโน 2022-08-05 18:03:14
31 640810143 นายณัฐกุล พูลพันธ์ 2022-08-05 22:19:10
32 640810147 นางสาวณัฐธิดา ไชยวงค์สิงห์ 2022-08-04 13:32:03
33 640810150 นางสาวณัฐนิชา ศรีสุวรรณ์ 2022-08-03 16:03:44
34 640810151 นางสาวณัฐริดา สีหะวงษ์ 2022-08-02 18:26:05
35 640810157 นายณัฐสรัล มีเจริญ 2022-08-03 16:49:33
36 640810158 นางสาวณิชาพัชร์ สุขศรี 2022-08-05 18:29:07
37 640810161 นายทัตธน คำนาสัก 2022-08-03 16:51:22
38 640810168 นายธนบดี ศรีวิชัยแก้ว 2022-08-03 22:46:17
39 640810178 นายธรรมรัตน์ รักธรรม 2022-08-04 20:53:05
40 640810181 นางสาวธัญภรณ์ พวงแก้ว 2022-08-01 12:52:08
41 640810183 นางสาวธารตะวัน ใจวังเย็น 2022-08-03 16:08:20
42 640810184 นางสาวธาริณี พลอยงาม 2022-08-03 16:40:29
43 640810189 นายธีรวัจน์ จันทร์มาทอง 2022-08-01 12:55:50
44 640810192 นายนนทพัทธ์ ศักดิ์ชัย 2022-08-04 21:35:37
45 640810194 นางสาวนภสร สีอินทร์ 2022-08-02 22:25:29
46 640810195 นางสาวนภัสวรรณ วางมือ 2022-08-01 12:52:41
47 640810196 นางสาวนรวีย์ กล้าณรงค์ขวัญ 2022-08-04 22:46:38
48 640810197 นายนรวีร์ ฑีฆะสังข์ 2022-08-04 11:36:01
49 640810198 นายนรเศรษฐ์ แซ่เห่อ 2022-08-05 21:15:15
50 640810201 นางสาวนันทนิช ยศสอน 2022-08-04 20:27:24
51 640810203 นางสาวนันทวัน อัตมา 2022-08-05 19:34:06
52 640810204 นางสาวนันทินี หม่องเป็ง 2022-08-03 17:19:03
53 640810211 นางสาวบัณฑิตา ดีบ้ง 2022-08-03 00:31:37
54 640810212 นางสาวบัวสวรรค์ จรรยา 2022-08-03 00:33:38
55 640810213 นางสาวบุญญิสา แพงเพชร 2022-08-03 16:35:19
56 640810214 นางสาวบุษกร กันทาใจ 2022-08-02 20:02:37
57 640810215 นางสาวบูรณ์สิริ สมกัน 2022-08-04 22:46:09
58 640810216 นางสาวเบญจมาพร มูลจันทร์ 2022-08-02 20:49:02
59 640810217 นางสาวเบญจมาศ วิลาศ 2022-08-05 21:51:34
60 640810218 นางสาวเบญจมาศ โสภณกุลทรัพย์ 2022-08-01 12:52:08
61 640810220 นางสาวปฐมาวดี ใจยะสัน 2022-08-01 21:33:22
62 640810221 นางสาวปณัฐนพิน ประดับ 2022-08-03 03:26:57
63 640810222 นางสาวปดิวรัดดา พริบไหว 2022-08-03 16:01:54
64 640810228 นางสาวปาริชาติ ไชโย 2022-08-03 15:55:03
65 640810230 นางสาวปิยพัชร์ กิติพัฒน์มนตรี 2022-08-02 16:27:24
66 640810231 นางสาวปิยะดา อ๊อดบำรุง 2022-08-05 20:30:03
67 640810232 นายปิยะพัทธ์ ลินต๋า 2022-08-03 15:56:48
68 640810234 นางสาวเปรมลดา บุญปลูก 2022-08-02 17:38:00
69 640810236 นายพจนา เทพาขันธ์ 2022-08-04 09:01:42
70 640810237 นายพณิช กุลยะ 2022-08-03 22:30:16
71 640810238 นางสาวพรธิตา แตงจวง 2022-08-03 15:52:52
72 640810240 นางสาวพรสวรรค์ หวั่นกั๊วะ 2022-08-04 13:57:34
73 640810243 นางสาวพักตร์เพียงเพ็ญ โกลละสุต 2022-08-04 11:55:05
74 640810244 นางสาวพัชชา เมฆเสือ 2022-08-04 17:15:54
75 640810246 นางสาวพัชรพร แข็งแรง 2022-08-04 10:08:27
76 640810248 นางสาวพัชรินทร์ ใจศรี 2022-08-05 19:53:20
77 640810251 นางสาวพิชัญญา เลี้ยงถนอม 2022-08-03 16:17:02
78 640810254 นางสาวพิยดา สำเภาทอง 2022-08-04 18:53:17
79 640810255 นายพิสิษฐ์ แจ้งสันเทียะ 2022-08-03 22:38:43
80 640810256 นายพีรกานต์ แก้วจันทร์ 2022-08-01 21:49:27
81 640810259 นายภัทรพล ศิริจันทร์ 2022-08-04 22:41:38
82 640810260 นายภัทรสิทธิ์ เฟื่องฟู 2022-08-04 11:36:58
83 640810261 นางสาวภาณุมาศ พิลึก 2022-08-02 18:17:33
84 640810262 นางสาวภานุมาศ นายมอญ 2022-08-05 20:06:06
85 640810264 นายภูมสิริ ศิริภูมิ 2022-08-04 10:58:18
86 640810265 นางสาวมณฑกาญจน์ ขอเหนี่ยวกลาง 2022-08-01 21:34:31
87 640810266 นางสาวมัทธริกา มั่นเหมาะ 2022-08-03 07:32:19
88 640810267 นางสาวมาติการ์ โคคำ 2022-08-04 09:38:11
89 640810269 นางสาวเมทินี พุทธสม 2022-08-04 13:58:21
90 640810275 นายรัชชานนท์ จูงาม 2022-08-04 21:40:56
91 640810278 นางสาวรุ่งทิวา หลวงปา 2022-08-02 18:17:52
92 640810284 นางสาววรัญญา สนสับ 2022-08-03 16:28:37
93 640810285 นางสาววริศรา เชี่ยวชาญ 2022-08-03 16:04:26
94 640810286 นางสาววลัยทิพย์ ทัตธนแสงเย็น 2022-08-02 10:17:43
95 640810288 นางสาววัชรากร ภูตะเวช 2022-08-05 18:13:33
96 640810289 นางสาววิรากานต์ คำรินทร์ 2022-08-03 16:55:54
97 640810290 นายวีรวุฒิ วงศ์สุวรรณ์ 2022-08-05 23:46:50
98 640810291 นายวุฒิชัย กาญจนเกียรติกุล 2022-08-03 16:58:02
99 640810295 นางสาวศลิษา ชัยสาครธรรม 2022-08-03 16:26:12
100 640810297 นางสาวศศิวิมล แซ่เจีย 2022-08-03 16:20:58
101 640810298 นางสาวศศิวิมล ดีต๊ะเลิศ 2022-08-02 18:18:01
102 640810301 นางสาวศิริวรรณ สุริยะขัด 2022-08-05 22:58:49
103 640810306 นายศุภลัคน์ ติงสมิตร 2022-08-03 16:05:32
104 640810307 นางสาวศุภิสรา อดิเรก 2022-08-03 16:35:20
105 640810308 นางสาวศุลีภรณ์ จันทร์แก้ว 2022-08-02 20:59:07
106 640810309 นางสาวสกาวใจ โพธิ์ทิพย์ 2022-08-05 17:29:24
107 640810312 นางสาวสมกมล สุงคาสิทธิ์ 2022-08-04 21:28:39
108 640810315 นางสาวสายฝน โท๊ะทองซิว 2022-08-04 14:25:23
109 640810317 นางสาวสุกัญญา ศรีบุญ 2022-08-01 20:49:17
110 640810318 นางสาวสุจิตรา มาโสด 2022-08-03 18:00:05
111 640810319 นายสุชาติ ใจระวัง 2022-08-01 21:39:21
112 640810320 นางสาวสุดา บาลาง 2022-08-01 12:51:53
113 640810321 นายสุทธญาณ์ ทาขาว 2022-08-03 17:00:54
114 640810330 นายสุรพัศ ปัญญาตา 2022-08-03 16:58:21
115 640810331 นายสุริยัน ตันโน 2022-08-01 12:53:59
116 640810333 นางสาวสุรีพร รับแสง 2022-08-02 11:28:54
117 640810336 นายอดิศร พลนิกร 2022-08-03 18:32:58
118 640810338 นางสาวอนงค์นาฎ อินตายวง 2022-08-03 00:12:58
119 640810339 นางสาวอภิชญา จันต๊ะนาเขต 2022-08-02 18:15:40
120 640810341 นายอมรเทพ สุขโข 2022-08-03 22:39:08
121 640810343 นางสาวอรกานต์ ประดิษฐพันธ์ 2022-08-03 15:55:46
122 640810345 นายอรรถพล เท้าสาร 2022-08-05 17:18:45
123 640810352 นางสาวอาธิตยา ไชริบุญ 2022-08-05 20:29:37
124 640810355 นายอินทนนท์ พลประเสริฐ 2022-08-05 18:02:39
125 640810356 นางสาวไอลดา ตั๋นเต๋ 2022-08-01 12:46:54