แสดงรายการทั้งหมด

หัวข้อ วันที่ เวลา รับจำนวน เหลือที่นั่ง (ลิ้งค์ลงทะเบียน)
การเยี่ยมชมสาขาวิชาพืชไร่ 19/08/2022 09:00-11:30 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชาโรคพืช 17/08/2022 13:00-15:00 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชาโรคพืช 17/08/2022 10:00-12:00 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 17/08/2022 09:00-11:00 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 17/08/2022 13:00-14:30 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 16/08/2022 13:00-14:30 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 15/08/2022 13:30-16:30 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 15/08/2022 09:00-12:00 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชากีฏวิทยา 15/08/2022 13:30-15:30 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชากีฏวิทยา 15/08/2022 09:30-11:30 น.