ระบบยื่นเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 630810...)
วันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.


ระบบการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกออนไลน์

1
คำชี้แจง

กำหนดการ วันที่
1. การแนะนำสาขาวิชาเอก วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
    - การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก
เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
1. เปิดโปรแกรม Microsoft Team
2. คลิกปุ่ม join or create team
3. ระบุ code เพื่อเข้า กลุ่มแนะนำสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2564
code join MS team: x0rfd1o หรือตามลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a15nk3zUADQGAxgdQ3fMHOA33CM-7youLKePv8CuWUQA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=89f7c805-bc4f-44eb-911b-7437a4818f6f&tenantId=cf81f1df-de59-4c29-91da-a2dfd04aa751
2. การคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564
ช่วงที่ระบบเปิดนักศึกษาสามารถแก้ไขอันดับการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชา ได้ด้วยตนเองตามความต้องการ แต่เมื่อระบบปิด จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาแก้ไขอันดับการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก
เปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 24.00 น. (4 วัน)
3. ประกาศผลการเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ผ่าน website คณะเกษตรศาสตร์

2
จำนวนนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
สาขาวิชากีฏวิทยา 25
สาขาวิชาโรคพืช 35
สาขาวิชาพืชไร่ 45
สาขาวิชาพืชสวน 95
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 30
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 35
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 100
สาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 30
รวม

395

3
หลักเกณฑ์การเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก พ.ศ. 2562

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าสังกัดสาขาวิชาเอก

  • เพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
  • เพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) ในกรณีที่สาขาวิชาเปิดรับเพิ่มเติม ต้องเป็นนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ

การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก

  1. การคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก จะดำเนินการพิจารณาปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1
  2. สาขาวิชาเป็นผู้กำหนดจำนวนรับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก และคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีเป็นผู้กำหนดจำนวนรับนักศึกษานักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกให้เป็นไปตามจำนวนและตามมติของที่ประชุมฯ ที่กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา
  3. นักศึกษายื่นคำร้องเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกผ่านระบบการยื่นเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ตามวัน เวลา ที่คณะฯ กำหนด
  4. หากนักศึกษาผู้ใดไม่ยื่นคำร้องขอเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ให้อยู่ในความดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ หลังจากนั้นทางคณะฯ จะพิจารณาให้เข้าสังกัดสาขาวิชาเอกตามความเหมาะสม
  5. หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนสาขาวิชา เป็นผู้มีอำนาจเต็มในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก
  6. กรณีนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจสั่งการ และถือปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

4
วีดีทัศน์แนะนำการใช้ระบบเลือกสังกัดสาขาวิชาเอก

5
สำหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ลำดับที่ 1

นักศึกษาที่มีความประสงค์เลือกสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เป็นลำดับที่ 1 ทางภาควิชาต้องการสำรวจครอบครัวเกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ/ประมง จึงขอความร่วมมือนักศึกษา กรณีที่บ้านทำการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ/ประมง ให้ทำการดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ แต่ถ้าครอบครัวทางบ้านไม่ได้ทำปศุสัตว์ ไม่ต้องส่งเอกสารฉบับนี้ แต่ยังทำการเลือกสาขานี้ได้เช่นเดิม
เอกสารรับรองครอบครัวเกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ/ประมง

และทำการกรอกข้อมูล พร้อมแนบลายเซ็นต์ผู้ปกครอง และอัพโหลดไฟล์ส่งกลับมาที่ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำตามลิ้งค์ที่ปรากฏดังนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1mgLaIkUwl6KRUCIVxFZxHIpzSjqQw4cC?usp=sharing

การแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564


: 3044 ครั้ง