ระบบทำการปิดลงทะเบียนอัตโนมัติ เรียบร้อยแล้ว

Step 1
อ่านรายละเอียด
การยื่นเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก
Step 2
ตอบแบบสอบถาม
Step 3
ลงทะเบียนเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก
Step 4
เสร็จสิ้น

ระบบยื่นเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 640810...)
วันที่ 5-9 กันยายน 2565
ระบบทำการปิดลงทะเบียนอัตโนมัติ เรียบร้อยแล้ว