นับถอยหลังเปิดลงทะเบียนฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290

โครงการที่เข้าร่วมมีทั้งหมด 27 โครงการ : ฝึกงาน 100 ชั่วโมง
ลำดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ รูปแบบการฝึกงาน ช่วงเวลาฝึก / จำนวนรับ (คน)
ภาคเรียนที่ 1 ปิดภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
จำนวนรวม แยกสาขา จำนวนรวม แยกสาขา จำนวนรวม แยกสาขา
เกษตรทั่วไป เศรษฐศาสตร์เกษตร เกษตรทั่วไป เศรษฐศาสตร์เกษตร เกษตรทั่วไป เศรษฐศาสตร์เกษตร
1 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช โครงการ “เรียนรู้โลกแมลง” on-site 15
10 5

2 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช โครงการ “เรียนรู้เชื่อมโยงถึงความสำคัญของหมอพืชและงานด้านโรคพืชต่อการเกษตร” on-site 15
13 2

3 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร โครงการ "เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และทำงานร่วมกับชุมชน” on-site 20
(ไม่จำกัดสาขา)
4 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร โครงการ "การประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร ในยุค New Normal" on-site 5
5

5 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน้ำ โครงการ “การจัดการและการผลิตสุกร"
หมายเหตุ : ปฏิบัติงานในวันพุธ หรือ วันเสาร์ และอาทิตย์
on-site 5
5
5
5
6 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน้ำ โครงการ “การจัดการและการผลิตสัตว์ปีก" on-site 5
5
5
5
7 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน้ำ โครงการ “การจัดการและการผลิตโคนม โคเนื้อ แปลงหญ้า แพะ แกะ และกระต่าย"
หมายเหตุ : เวียนหมวดสำหรับการฝึก ปฏิบัติงานในวันพุธ วันเสาร์และอาทิตย์
on-site 12
12
12
12
8 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน้ำ โครงการ “การจัดการและการผลิตสัตว์น้ำ" on-site 10
10
10
10
9 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โครงการ "การผลิตไม้ดอกเป็นการค้า" on-site 10
8 2
10
8 2
10 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โครงการ "การผลิตกล้วยไม้คุณภาพ" on-site 4
(ไม่จำกัดสาขา)
4
(ไม่จำกัดสาขา)
11 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โครงการ "การผลิตเมลอนและเห็ดครบวงจร"
หมายเหตุ : ถ้าจำนวนนักศึกษาต่ำกว่า 3 คน (ไม่สามารถรับจัดฝึกงานได้)
on-site 5
3 2

12 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โครงการ "การสำรวจและการศึกษาการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านในภาคเหนือ" on-site 5
4 1
5
4 1
13 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โครงการ "การปลูกและการผลิตต้นพันธุ์สตรอว์เบอรีปลอดโรค" on-site 4
4
4
4
14 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โครงการ "ปฐพีศาสตร์ครบวงจรสำหรับสวนไม้ผลผสมผสาน" on-site 20
20

15 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โครงการ "การผลิตพืชไร่แบบครบวงจร" on-site 20
15 5
20
15 5
16 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ "ภาคเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ" on-site 12
12
12
12
17 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา โครงการ "นวัตกรรมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองคุณภาพสูงแบบครบวงจร " on-site 5
(ไม่จำกัดสาขา)
18 งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โครงการ “นักวิทยาศาสตร์เกษตร” on-site 4
4
4
4
19 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โครงการ "ธุรกิจเกษตร : ร้าน CMU Steak and Coffee - ร้านเกษตร มช. (ฝึกงานวันพุธ)" on-site 6
3 3
6
3 3
20 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โครงการ “การบริการวิชาการองค์ความรู้ทางการเกษตรสู่ชุมชน" เน้นการเขียนบทความ on-site 2
2

21 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร โครงการ “การผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร" on-site 20
15 5
20
15 5
22 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร โครงการ "ไม้ผล" on-site 5
3 2
5
3 2
23 ศูนย์ วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โครงการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพและวัสดุปลูกสำหรับใช้ในระบบการผลิตพืชที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร" on-site 10
10
10
10
24 ศูนย์ วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โครงการ "เทคนิคเบื้องต้นในการใช้เครื่องจักรกลเกษตรแบบครบวงจร" on-site 10
10
10
10
25 ศูนย์ วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โครงการ “การจัดการการผลิตลำไยและมะม่วงแบบครบวงจร" on-site 5
5

26 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง โครงการ “การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร”
ฝึกงานวันที่ 7 -19 พฤศจิกายน 2565
on-site
20
15 5
27 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โครงการ " การจัดการผลิตผลเกษตรด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว" on-site 5
3 2