ลำดับ หัวข้อโครงการฝึกงาน ช่วงเวลาฝึก
ภาคเรียนที่ 1 ปิดภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
จำนวนรับ จำนวนสมัคร คงเหลือ เกษตรทั่วไป เศรษฐศาสตรเกษตร จำนวนรับ จำนวนสมัคร คงเหลือ เกษตรทั่วไป เศรษฐศาสตรเกษตร จำนวนรับ จำนวนสมัคร คงเหลือ เกษตรทั่วไป เศรษฐศาสตรเกษตร
1 โครงการ “เรียนรู้โลกแมลง” 15 10 5 5 5
2 โครงการ “เรียนรู้เชื่อมโยงถึงความสำคัญของหมอพืชและงานด้านโรคพืชต่อการเกษตร” 15 5 10 3 2
3 โครงการ "เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และทำงานร่วมกับชุมชน” 20 19 1 4 15
4 โครงการ "การประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร ในยุค New Normal" 5 5 0 5
5 โครงการ “การจัดการและการผลิตสุกร"
หมายเหตุ : ปฏิบัติงานในวันพุธ หรือ วันเสาร์ และอาทิตย์
5 5 0 5 5 5 0 5
6 โครงการ “การจัดการและการผลิตสัตว์ปีก" 5 4 1 4 5 5 0 5
7 โครงการ “การจัดการและการผลิตโคนม โคเนื้อ แปลงหญ้า แพะ แกะ และกระต่าย"
หมายเหตุ : เวียนหมวดสำหรับการฝึก ปฏิบัติงานในวันพุธ วันเสาร์และอาทิตย์
12 12 0 12 12 12 0 12
8 โครงการ “การจัดการและการผลิตสัตว์น้ำ" 10 10 0 10 10 10 0 10
9 โครงการ "การผลิตไม้ดอกเป็นการค้า" 10 10 0 8 2 10 9 1 7 2
10 โครงการ "การผลิตกล้วยไม้คุณภาพ" 4 4 0 4 4 4 0 2 2
11 โครงการ "การผลิตเมลอนและเห็ดครบวงจร"
หมายเหตุ : ถ้าจำนวนนักศึกษาต่ำกว่า 3 คน (ไม่สามารถรับจัดฝึกงานได้)
5 3 2 3
12 โครงการ "การสำรวจและการศึกษาการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านในภาคเหนือ" 5 4 1 4 5 1 4 1
13 โครงการ "การปลูกและการผลิตต้นพันธุ์สตรอว์เบอรีปลอดโรค" 4 4 0 4 4 2 2 2
14 โครงการ "ปฐพีศาสตร์ครบวงจรสำหรับสวนไม้ผลผสมผสาน" 20 5 15 5
15 โครงการ "การผลิตพืชไร่แบบครบวงจร" 20 12 8 9 3 20 8 12 3 5
16 โครงการ "ภาคเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ" 12 13 -1 13 12 12 0 12
17 โครงการ "นวัตกรรมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองคุณภาพสูงแบบครบวงจร " 5 ไม่มีผู้สมัคร 5
18 โครงการ “นักวิทยาศาสตร์เกษตร” 4 4 0 4 4 4 0 4
19 โครงการ "ธุรกิจเกษตร : ร้าน CMU Steak and Coffee - ร้านเกษตร มช. (ฝึกงานวันพุธ)" 6 6 0 3 3 6 8 -2 3 5
20 โครงการ “การบริการวิชาการองค์ความรู้ทางการเกษตรสู่ชุมชน" เน้นการเขียนบทความ 2 ไม่มีผู้สมัคร 2
21 โครงการ “การผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร" 20 18 2 15 3 20 17 3 12 5
22 โครงการ "ไม้ผล" 5 5 0 3 2 5 3 2 1 2
23 โครงการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพและวัสดุปลูกสำหรับใช้ในระบบการผลิตพืชที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร" 10 2 8 2 10 1 9 1
24 โครงการ "เทคนิคเบื้องต้นในการใช้เครื่องจักรกลเกษตรแบบครบวงจร" 10 8 2 8 10 ไม่มีผู้สมัคร 10
25 โครงการ “การจัดการการผลิตลำไยและมะม่วงแบบครบวงจร" 5 ไม่มีผู้สมัคร 5
26 โครงการ “การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร”
ฝึกงานวันที่ 7 -19 พฤศจิกายน 2565
20 21 -1 15 6
27 โครงการ " การจัดการผลิตผลเกษตรด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว" 5 3 2 1 2
รวมทั้งหมด

293

130
22
19
21
79
22