รายการ ระยะเวลา หมายเหตุ
1. กำหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกงาน ลงชื่อทาง Internet บนเว็ปไซด์ของ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่ STUDENT LOGIN วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ถึงวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.
* นักศึกษาสามารถเปลี่ยนโครงการฯ ได้ด้วยตนเอง ถึงภายในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ให้นักศึกษาที่ลงฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 , ปิดภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 400290 ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ www.reg.cmu.ac.th
2. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาและพบหัวหน้าโครงการแต่ละโครงการ วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม zoom - เฉพาะนักศึกษาที่เลือกลงฝึกงานภาคการศึกษาที่ 1 และ ปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ - เฉพาะนักศึกษาที่เลือกลงฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
3. เริ่มฝึกงาน วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
(รวม 12 ครั้ง) ไม่รวม ปฐมนิเทศ และนำเสนอผลการฝึกงาน
- เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (บางโครงการอาจจะเริ่มฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2563)
ช่วงระหว่างวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ไม่รวม ปฐมนิเทศ และนำเสนอผลการฝึกงาน
- เฉพาะปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
(รวม 13 ครั้ง) ไม่รวม ปฐมนิเทศ และนำเสนอผลการฝึกงาน
- เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (บางโครงการอาจจะเริ่มฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563)
4. การนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษา
** นำเสนอกลุ่มละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที รวมทั้งหมด 15 นาที (ให้นักศึกษารับผิดชอบฝึกงานแต่ละโครงการเข้าร่วมประเมินการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาในแต่ละโครงการ)
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ / ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom - เฉพาะนักศึกษาที่ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ - เฉพาะนักศึกษาที่ฝึกงานปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และ นักศึกษาที่ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
  • ปฐมนิเทศการฝึกงาน 2
  • รูปแบบการทำรายงาน
  • *** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวธีรนุช ภัทรกุล (พี่ยุ้ย) งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 053-944641 หรือ 053-944642