ไฟล์ชี้แจงปฐมนิเทศการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290
รายการ ระยะเวลา หมายเหตุ
1. กำหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกงาน ลงชื่อทาง Internet บนเว็ปไซด์ของ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่ ระบบการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 วันที่ 3 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ถึง วันอังคารที่ 7 มิ.ย. 2565 เวลา 16.00 น.
* นักศึกษาสามารถเปลี่ยนโครงการฯ ได้ด้วยตนเอง ตามระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ขอให้นักศึกษาที่ลงฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 หรือ ฝึกปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 400290 ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 ที่ www.reg.cmu.ac.th
2. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาและพบหัวหน้าโครงการแต่ละโครงการ
(เฉพาะฝึกงานภาคการศึกษาที่ 1 และ ฝึกงานปิดภาคการศึกษาที่ 1) วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เฉพาะนักศึกษาที่ลงชื่อฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 1 และ ฝึกงานปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
(เฉพาะฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2) วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เฉพาะนักศึกษาที่ลงชื่อฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2
3. เริ่มฝึกงาน
(เฉพาะฝึกงานภาคการศึกษาที่ 1) วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ตามสถานที่กำหนดของแต่ละโครงการ (สาขาวิชา และศูนย์ฯ) นักศึกษาที่ลงชื่อฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 *** บางโครงการอาจจะเริ่มฝึกงานในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
(เฉพาะฝึกงานปิดภาคการศึกษาที่ 1) วันจันทร์ที่ 7 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ตามสถานที่กำหนดของแต่ละโครงการ (สาขาวิชา และศูนย์ฯ) นักศึกษาที่ลงชื่อฝึกงาน ปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
(เฉพาะฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2) วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ตามสถานที่กำหนดของแต่ละโครงการ (สาขาวิชา และศูนย์ฯ) นักศึกษาที่ลงชื่อฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 *** บางโครงการอาจจะเริ่มฝึกงานในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
4. การนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษา
** นำเสนอกลุ่มละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที รวมทั้งหมด 15 นาที (ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประเมินการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาในแต่ละโครงการ)
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร / ออนไลน์ ผ่าน Application Zoom เฉพาะนักศึกษาที่ฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร / ออนไลน์ ผ่าน Application Zoom เฉพาะนักศึกษาที่ฝึกงานปิดภาคการศึกษาที่ 1 และ ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
*** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวธีรนุช ภัทรกุล (พี่ยุ้ย) งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 053-944641 หรือ 053-944642